Política

La submissió al marc legal que regeix la prestació dels serveis funeraris a nivell Autonòmic, Nacional i Internacional ha estat la base de la política de l′empresa des del primer moment de la seva creació.

La recerca de la major transparència empresarial, la correcta informació als usuaris dels serveis, intenses campanyes de formació del personal i la garantia de la seva salut laboral són criteris permanents de l′actuació empresarial. La Gestió del Medi Ambient és un altre dels eixos de l′activitat de l′empresa: ha permès disminuir l′impacte de les activitats, reduir el consum de energia i aigua, així amb la generació de residus.

La utilització de matèries primeres reciclades, fustes certificades i materials bio-degradables són en tot moment presents en la tasca diària.

L′empresa ha estat sempre conscient del seu paper en la societat donant testimoniatge de la seva Responsabilitat Social bé contractant personal amb discapacitat o bé col·laborant amb entitats benèfiques. Aquest model de gestió que presideix la política empresarial ha portat al fet que la seva labor hagi estat reconeguda amb diferents distincions, premis i valoracions, públiques i privades al llarg dels darrers temps.

POLITICA ANTICORRUPCIÓ

CODIGO ETICO

POLITICA INTEGRADA

POLITICA RSE

DECLARACIÓ AMBIENTAL 2013

OBRA SOCIAL 2013

INFORME GEI 2013